BLOG
Okyakusama N-san(Koganei-shi)
Kensa de hazusita pierce jewely tatiwo modosimasita.
Cleaning mo simashita.